Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden dep. KvK 62204599

Artikel 1 Definities

 1. Gebruiker: NSSO BV h.o.d.n. National Safety Security Group, hierna te noemen: NSSG.
 2. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan NSSG een opdracht heeft gegeven. Onder opdrachtgever wordt tevens verstaan ieder die aan NSSG een opdracht wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van NSSG wenst te kopen of koopt, goederen van NSSG wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
 3. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening omvattend alle werkzaamheden, die onderdeel zijn van de overeenkomst waartoe opdracht is gegeven of die door NSSG uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte, c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten en aanbiedingen (zowel mondeling als schriftelijk), tussen NSSG en opdrachtgever, ongeacht in welke hoedanigheid opdrachtgever optreedt. Tenzij hieronder anders bepaald worden al dergelijke rechtsbetrekkingen hierna ‘overeenkomsten’ genoemd.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van NSSG voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 4. De gedrags-/ beroepsregels geldig voor medewerkers van NSSG maken deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor NSSG voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen accepteren.
 5. Afspraken met personeel en/of derden ter zake van de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden van NSSG of anderszins binden NSSG niet, tenzij schriftelijk door NSSG is bevestigd dat zij zich gebonden acht aan deze afspraken.
 6. Afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend toegestaan voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.
 7. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop NSSG om andere redenen geen beroep kan doen. In het bijzonder geldt ten opzichte van een consument als bedoeld in artikel 6:236 BW, dat een bepaling in deze voorwaarden die door vernietiging ex artikel 6:233BW in aanmerking komt, wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk bij de vernietigde bepaling aansluit. Een nietige dan wel vernietigbare bepaling in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige algemene voorwaarden onverlet.
 8. In het geval de onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse zijn opgesteld, prevaleert, in het geval van conflict op enig onderdeel tussen die vertaling en de Nederlandse tekst, de Nederlandse tekst op bedoeld onderdeel.

Artikel 3 Wijziging algemene voorwaarden

NSSG is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. NSSG zal de gewijzigde algemene voorwaarden, voor zover redelijkerwijs mogelijk, tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 4 Offertes

 1. Alle aanbiedingen van NSSG zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
 2. De door NSSG gemaakte offertes zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever tot aan de offertedatum is verstrekt. Opdrachtgever staat voor de juistheid en volledigheid van deze informatie in.
 3. Het enkele uitbrengen door NSSG van een al dan niet als offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht NSSG niet tot het sluiten van een overeenkomst.
 4. Indien in de acceptatie door opdrachtgever enig voorbehoud of enige wijziging ten opzichte van het aanbod wordt aangebracht, komt de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra NSSG aan opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijking van haar aanbod in te stemmen. Die instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd.
 5. Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen en luiden in Euro’s. De opgegeven prijzen zijn altijd exclusief kantoorkosten, reiskosten, reis- en verblijfskosten, rentekosten, verzendkosten en omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 6. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden. Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel gegeven prijs.
 7. Wijzigingen van opgegeven prijzen zonder voorafgaande kennisgeving en na verzending van de opdrachtbevestiging door NSSG aan opdrachtgever, worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 8. Eventuele kortingen gelden eenmalig en binden NSSG niet met betrekking tot andere overeenkomsten.

Artikel 5 Opdrachten

 1. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever.
 2. NSSG is gebonden aan een opdracht door verzending van een opdrachtbevestiging. Op

  dat moment komt de overeenkomst tussen partijen tot stand.

 3. Indien opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de

  opdrachtbevestiging zijn bezwaren tegen de (inhoud van de) opdrachtbevestiging kenbaar maakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de opdracht correct en volledig weer te geven.

 4. Een overeenkomst komt voorts tot stand doordat door opdrachtgever feitelijk gebruik wordt gemaakt van de dienst.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard, inhoud en strekking van de verleende opdracht anders voortvloeit.
 6. De overeengekomen dienst zal zo spoedig mogelijk na acceptatie van het aanbod van opdrachtgever worden verleend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. De door opdrachtgever, na het verzenden van de opdrachtbevestiging, gewenste wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, moeten door opdrachtgever tijdig en bij voorkeur schriftelijk aan NSSG kenbaar worden gemaakt. Worden de wijzigingen mondeling (per telefoon) doorgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van opdrachtgever, tenzij de wijzigingen door NSSG schriftelijk zijn bevestigd. Wijzigingen in de opdracht, van welke aard dan ook, die hogere kosten veroorzaken dan de kosten die in de opdrachtbevestiging zijn berekend, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht. De kosten van deze wijzigingen kunnen door NSSG zowel mondeling als schriftelijk worden medegedeeld aan opdrachtgever. Acceptatie van deze prijsopgave door opdrachtgever kan alleen schriftelijk geschieden.
 8. NSSG behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden uit te voeren, c.q. diensten te verlenen dan is overeengekomen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden/ aanvullende diensten. De kosten van deze extra werkzaamheden/diensten komen geheel voor rekening van opdrachtgever.
 9. De overeengekomen termijn voor uitvoering van de opdracht gaat niet eerder in dan nadat de overeengekomen voorschotten door opdrachtgever zijn voldaan en opdrachtgever aan al haar verplichtingen uit hoofde van artikel 7 heeft voldaan.
 10. De overeengekomen termijn voor uitvoering van de opdracht is nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dat geval is opdrachtgever gehouden aan NSSG eerst een redelijke termijn te stellen waarbinnen de opdracht alsnog dient te worden voltooid, alvorens opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.

Artikel 6 Afwijkingen

 1. NSSG is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: koersstijgingen, stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn (daaronder begrepen de diensten van de door NSSG ingeschakelde derden), stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, transport, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen, in – en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, zodanige omstandigheden die met een en/of ander vergelijkbaar zijn. Indien een degelijke omstandigheid zich voordoet is NSSG gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato van de bedoelde stijging te verhogen.
 2. Indien een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel zich voordoet, binden de eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen en/of tarieven NSSG niet, tenzij die in een volgende overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd.
 3. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten moeten worden gemaakt en/of extra risico’s aanwezig zijn, heeft NSSG het recht deze kosten als meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 7 Rechten en plichten

 1. Opdrachtgever is verplicht aan NSSG alle informatie te verstrekken die nodig is voor een correcte uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.
 3. Opdrachtgever is verplicht medewerkers die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst door NSSG tijdig aan NSSG (kosteloos) ter beschikking te stellen.
 4. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van NSSG (kosteloos) een adequaat uitgeruste werkplek aan NSSG ter beschikking stellen.
 5. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van NSSG (kosteloos) de door NSSG aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en bescheiden retourneren.
 6. Indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen als hiervoor genoemd niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk nakomt, is opdrachtgever gehouden de als gevolg hiervan door NSSG geleden schade (daaronder begrepen: gemaakte kosten en winstderving) te vergoeden. NSSG heeft het recht de in dit verband gemaakte extra uren als meerwerk in rekening te brengen en opdrachtgever is gehouden deze kosten volledig en tijdig te voldoen.
 7. Het staat NSSG vrij voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen of de opdracht aan derden over te dragen.

Artikel 8 Opeisbaarheid en betaling

 1. Verschuldigdheid van het overeengekomen loon is niet afhankelijk van voltooiing van de opdracht of het verstrijken van de tijd waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Indien de overeenkomst eindigt door opzegging voordat de opdracht is voltooid dan wel voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig verschuldigd.
 2. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening(en) van NSSG binnen de termijn zoals aangegeven op de door NSSG gezonden factuur. Bij betaling dient het factuurnummer te worden vermeld.
 3. NSSG is te allen tijde gerechtigd ondanks de overeengekomen betalingsconditie, vooruitbetaling, contante betaling, betaling in termijnen of zekerheid voor betaling te verlangen.
 4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en in de laatste plaats op de laatstelijk door NSSG gezonden factuur.
 5. Verrekening, korting of opschorting door opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.
 6. In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen, liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsanering op opdrachtgever, zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van overschrijding van de betalingstermijnen is NSSG voorts gerechtigd naar eigen inzicht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 7. Bij overschrijding van de betalingstermijn, alsmede wanneer opdrachtgever in gebreke is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, wordt zonder dat een in gebreke stelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 1,5% per maand verschuldigd. Indien de wettelijke handelsrente in een bepaalde periode hoger is dan de overeengekomen contractuele rente, is voor die periode de wettelijke handelsrente verschuldigd in plaats van de contractuele rente. Daarnaast is opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom, met een minimum van €200,00. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals (doch niet uitsluitend): deurwaarderskosten, advocaatkosten, kosten ten behoeve van conservatoire rechtsmaatregelen, voorlopige voorzieningen, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.

Artikel 9 Gebreken: reclames en klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk per aangetekende post en binnen acht kalenderdagen na uitvoering van de opdracht te worden gedaan, op straffe van verval van recht. Klachten ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken dienen in afwijking van de eerste zin van dit artikellid direct te worden gedaan.
 2. In geval van non-conformiteit is NSSG steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, dan wel, naar keuze van NSSG, het verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te vergoeden. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig en deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door opdrachtgever.
 3. NSSG dient in staat te worden gesteld om, desgewenst, schadebeperkende maatregelen te nemen indien zij tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting.
 4. Als NSSG niet voldoende gelegenheid wordt gegeven om een voorkomend gebrek te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van opdrachtgever.
 5. Een klacht ten aanzien van de dienstverlening of leveranties schort de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van andere diensten/leveranties niet op.
 6. Indien de in dit artikel genoemde termijnen naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zullen deze termijnen automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van NSSG voor opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. NSSG draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.
 2. NSSG is nimmer aansprakelijk voor schade, indien opdrachtgever onvoldoende, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt ten behoeve van de vaststelling en uitvoering van de door NSSG te verrichten diensten of werkzaamheden, tenzij de schade niet kan worden aangemerkt als gevolg daarvan, een en ander door opdrachtgever te bewijzen.
 3. In geval van aansprakelijkheid is NSSG nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het door opdrachtgever betaalde deel van het factuurbedrag dat ziet op de levering die tot aansprakelijkheid heeft geleid (exclusief BTW) of een evenredig deel daarvan.
 4. In geval NSSG voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen, minus het eigen risico.
 5. NSSG is nimmer gehouden tot vergoeding aan opdrachtgever of derden van enige gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever en/of van derden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart NSSG voor alle schade die is ontstaan aan derden of zaken van derden door of in verband met door NSSG aan opdrachtgever geleverde diensten.
 7. Schadeclaims dienen door opdrachtgever binnen twee (2) weken nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk per aangetekende brief aan NSSG kenbaar gemaakt worden, onder opgave van de hoogte van de schade, op straffe van verval van recht.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan NSSG zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: stakingen in het bedrijf van NSSG en/of haar leveranciers, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan NSSG afhankelijk is, extreme en/of onverwachte weersomstandigheden, ziekte van het personeel van NSSG, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, oorlog(sgevaar), oproer, sabotage, bedrijfsstorting.
 2. NSSG heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NSSG haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van NSSG opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door NSSG niet mogelijk is langer dan dertig (30) dagen duurt, is NSSG bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting zijdens NSSG tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien NSSG bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12 Overdracht overeenkomst

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan zijn/haar rechten en plichten uit deze overeenkomst aan een derde over te dragen, door te leveren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van NSSG.
 2. NSSG is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.

Artikel 13 Opschorting, opzegging en ontbinding

 1. Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met NSSG voortvloeiende verplichting niet stipt en/of volledig nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, of indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, of hij surseánce van betaling of wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd, of hij aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, of bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, of als opdrachtgever tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, of in geval van overlijden, of onder curatele stelling, of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, heeft NSSG het recht, de (verdere) nakoming van alle verplichtingen, c.q. de uitvoering van de overeenkomst jegens opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst(en) met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding.
 2. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst op te zeggen of te ontbinden, zal zij te allen tijde eerst NSSG schriftelijk per aangetekende brief in gebreke moeten stellen. Opdrachtgever dient NSSG schriftelijk en nauwkeurig te berichten welke tekortkomingen in de nakoming zijn geconstateerd. Opdrachtgever zal NSSG een redelijke termijn gunnen om alsnog de verplichtingen uit overeenkomst na te komen, dan wel de tekortkomingen te herstellen. In geval van opzegging dient een opzegtermijn van minimaal één maand in acht te worden genomen.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die

  zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij zullen deze verplichting ook opleggen aan hun medewerkers en de door hen ten behoeve van de uitvoering ingeschakelde derden.

 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alleen met schriftelijke toestemming van de andere partij en/of een wettelijke plicht mag deze geheimhouding doorbroken worden, tenzij NSSG uit hoofde van een wettelijke of beroepsplicht gehouden is tot bekendmaking.
 3. Tenzij door NSSG daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend, is het opdrachtgever verboden de inhoud van door NSSG opgestelde of ter beschikking gestelde rapporten, adviezen of andere schriftelijke uitingen openbaar te maken en/of derden op andere wijze in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de inhoud daarvan.

Artikel 15 Overname personeel

Het is opdrachtgever verboden op enige wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking te verlenen aan of te doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een persoon die voor NSSG werkzaam is of in de afgelopen 12 maanden voorafgaande aan de overeenkomst bij NSSG werkzaam is geweest, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding.

Artikel 16 Vervaltermijn

Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald of tenzij anders is overeengekomen vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, jegens NSSG in verband met de uitvoering van de overeenkomst, binnen zes maanden na voltooiing van de opdracht en/althans in ieder geval binnen zes maanden nadat opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17 Meer opdrachtgevers; meer ondertekenaars

Voor het geval meerdere opdrachtgevers tezamen een overeenkomst zijn aangegaan of meerdere personen een overeenkomst met NSSG hebben ondertekend is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting, voortvloeiende uit die
overeenkomst.

Artikel 18 Geschillen / Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Nederland.