ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Van NSSO BV statutair gevestigd te Enschede, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede en aldaar ingeschreven onder nummer 62223313, lid VBe NL houdende aan de gedragscode, brengen offertes uit conform de getekende gedragscode en de Algemene Voorwaarden VBe NL hierna te noemen: “Opdrachtgever”.

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: De partij(en) die met Opdrachtnemer een overeenkomst is (zijn) aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Opdrachtnemer: Het bedrijf dat de beveiligingsdiensten dan wel training-, advies-, recherche- of schadeonderzoeksdiensten en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en verricht. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarvan deze voorwaarden deel uitmaken. Alarmopvolging: Het doorgeven van de door de Alarmcentrale ontvangen alarmmeldingen aan de door Opdrachtgever aangegeven personen en/of instanties, en, indien overeengekomen, het op verzoek van Opdrachtgever ter plaatse instellen van een onderzoek naar de oorzaak van een alarmmelding. Beveiligingsdiensten: Alle vormen van dienstverlening door Opdrachtnemer die begrepen worden onder de reikwijdte van de WPBR. Diensten en/of dienstverlening: De door Opdrachtnemer te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Crowdmanagement: Het systematisch plannen van en het sturing geven aan het ordelijke verloop van gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen bij elkaar komen. Evenementen- en horecabeveiliging: Beveiligingsdiensten door Personeel van Opdrachtnemer dat is gestationeerd in of bij een evenement of horecagelegenheid. Evenement: Een publiekstoegankelijke gebeurtenis, die plaatsvindt op een vooraf bekende, afgebakende locatie, waarvoor de betrokken Opdrachtgever op grond van de APV een evenementenvergunning heeft verleend, dan wel plaatsvindt in een inrichting, waarop een milieuvergunning rust, op grond van artikel 8:1 van de Wet Milieubeheer, en deze vergunning het organiseren van een evenement toelaat. Externe Alarmcentrale: De door Opdrachtnemer benutte en aangewezen Alarmcentrale van een derde. Mobiele surveillance: Beveiligingsdienst door surveillanten van Opdrachtnemer die niet gestationeerd zijn in of bij een object, die bestaat uit het bezoeken en het controleren van het object, al dan niet met behulp van een surveillanceauto. Object: Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de dienstverlening betrekking heeft een en ander in de ruimste zin des woords. Objectbeveiliging: Beveiligingsdiensten door personeel van Opdrachtnemer, dat is gestationeerd in of bij het Object. Personeel: Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij Opdrachtnemer, die door Opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Riskmanagement: Advisering, consultancy en (project)management door Opdrachtnemer op het gebied van beveiliging en bewaking. Services: Receptiediensten, alsmede daarmee vergelijkbare dienstverlening, door servicemedewerkers van Opdrachtnemer die zijn gestationeerd in of bij het Object en/of een evenement, van Opdrachtgever. Sleutels: Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot een Object kan worden verkregen.Werknemer: Personeel in dienst bij Opdrachtnemer met een arbeidsovereenkomst. WPBR: Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche Bureaus.

Artikel 2 Algemeen

1.Deze inkoopvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
3. Eventuele (verkoop)voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing op tussen partijen gesloten overeenkomsten.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene inkoopvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offerte, opdracht en totstandkoming overeenkomst

1. Opdrachtgever kan een offerteaanvraag intrekken of wijzigen. Opdrachtgever zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De offerte van Opdrachtnemer heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de offerteaanvraag.
3. Een overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever een expliciete schriftelijke aanvaarding van de offerte van de Opdrachtnemer per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan Opdrachtnemer. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding.
4. Alle handelingen die Opdrachtgever verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst.
2. Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen prestaties, prestaties van personeel van Opdrachtnemer alsmede prestaties van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
3. Feitelijke uitvoering van de diensten door Opdrachtnemer of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat Opdrachtgever de diensten zonder meer goedkeurt. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.
4. De goedkeuring van de diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

Artikel 5 Algemene verplichtingen Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst in nauwe samenwerking met de Opdrachtgever nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. Opdrachtnemer is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om Opdrachtgever direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de overeenkomst geen rekening is gehouden.
3. Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden.
4. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties die de Opdrachtnemer of Opdrachtgever krijgt opgelegd.
5. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle van toepassing zijn de voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die Opdrachtgever met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij Opdrachtnemer in acht nemen. Indien Opdrachtnemer genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal Opdrachtnemer dit eerst voorleggen aan Opdrachtgever.
6. Opdrachtnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door haar ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen partijen bij de uitvoering van de overeenkomst.
7. Slechts voor zover Opdrachtnemer expliciet en schriftelijk is gemachtigd door Opdrachtgever zal Opdrachtnemer optreden als gemachtigde van Opdrachtgever. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

Artikel 6 Algemene verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal op verzoek van Opdrachtnemer alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
2. Opdrachtgever zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 Kwaliteit, keuring en garantie

1. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde prestaties voldoen aan de overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.
2. Opdrachtgever is gerechtigd om de prestaties te keuren en Opdrachtnemer verleent waar nodig zijn medewerking.

Artikel 8 Geheimhouding

1. Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media – of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.
2. Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.
3. Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere partij en/of de voor die partij werkzame personen en/of door die partij ingeschakelde derden de overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
4. Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van Opdrachtgever Personeel van Opdrachtnemer een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE- rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de overeenkomst, berusten bij Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.
2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of Opdrachtnemer daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van Opdrachtgever en/of derden.
3. Opdrachtnemer doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt Opdrachtnemer geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van overeenkomst.
5. Opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtnemer openbaar gemaakt werk.  Opdrachtnemer erkent dit voorbehoud.
6. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door Opdrachtgever in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.
7. In het geval van aanspraken van derden zal Opdrachtnemer alles in het werk stellen om in overleg met Opdrachtgever te bewerkstelligen dat Opdrachtgever het ongestoorde gebruik van zal kunnen voortzetten.
8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal Opdrachtnemer alle schade van Opdrachtgever vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 10 Uitrusting en materialen

1. Opdrachtnemer zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken – niet van Opdrachtgever afkomstige – materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Tijdstip van nakoming

1. Opdrachtnemer is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende prestaties, zoals vermeld in de overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.
2. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die Opdrachtnemer zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 12  Toerekenbare tekortkoming

1. Indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal Opdrachtgever een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van aan die Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.
2. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming

1. Opdrachtnemer kan zich jegens Opdrachtgever enkel op overmacht beroepen, indien Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering

1. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door Opdrachtnemer van de overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde diensten van Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
3. Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de overeenkomst niet ten nadele van Opdrachtgever wijzigen, tenzij Opdrachtgever hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
4. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van overeenkomst en waarover Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal Opdrachtnemer afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Honorarium

1. De Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn offerte genoemde prijzen in Euro’s.
2. Niet redelijkerwijs in de overeenkomst inbegrepen extra prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan Opdrachtgever is toe te rekenen.
3. Meerwerk zal door Opdrachtnemer slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met Opdrachtgever.
4. Verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de offerte zijn opgenomen, verplicht Opdrachtnemer zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.
6. Indien door Opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster, dan wel het veiligheidsplan voorziet, dan leidt dat tot een vermindering van het aantal door Opdrachtnemer te factureren uren.

Artikel 16 Betaling

1. Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen partijen in de overeenkomst. Opdrachtgever zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van Opdrachtnemer betalen.
2. Indien de geleverde diensten niet beantwoorden aan de overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 17 Personeel van Opdrachtnemer

1. Voor zover diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van Opdrachtgever, zijn Opdrachtnemer, personeel van Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.
2. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat personeel van Opdrachtnemer niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft Opdrachtgever het recht de desbetreffende persoon door Opdrachtnemer te laten vervangen.
3. Voor de vervanging van personeel van Opdrachtnemer is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Opdrachtgever, tenzij directe vervanging van Personeel van Opdrachtnemer noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van Opdrachtgever. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de offerteaanvraag).
4. Vervanging van personeel van Opdrachtnemer wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door Opdrachtnemer voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van Opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer staat ervoor in dat het personeel van Opdrachtnemer gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel diensten te verrichten.
6. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken ter zake. Opdrachtnemer zal – indien wettelijk vereist dan wel door Opdrachtgever wordt vereist – met een G-rekening werken. Indien Opdrachtgever geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een–op- een verhaald op Opdrachtnemer.

DEEL III: OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 Integriteit

1. Opdrachtnemer dient er voor in te staan dat de objectiviteit en/of integriteit van Opdrachtgever zal zijn gewaarborgd.

Artikel 19 Naleving huisregels/reglementen

2. Opdrachtnemer zal de voor het Object, evenementen locatie en horecagelegenheid, geldende reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de te verrichten taken dat toelaten.

Artikel 20 Opzegging

3. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de overeenkomst is opgenomen, kan Opdrachtgever de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de overeenkomst.

Artikel 21 Ontbinding

1. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: a) Opdrachtnemer een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen b) de zeggenschap van Opdrachtnemer bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst; c) ten aanzien van Opdrachtnemer faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend; d) Opdrachtnemer fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt; e) Opdrachtnemer in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.
2. Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 22 Vernietiging

1. Indien een van de partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.

Artikel 23 Wijziging voorwaarden en toepasselijke versie

1. De artikelhoofden in deze voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te   bevorderen en hebben geen betekenis voor het bepalen van inhoud en strekking van de voorwaarden.
2. Opdrachtgever is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijziging wordt o.a. via de website van Opdrachtgever kenbaar gemaakt.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
4. Bij eventuele geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst beslissend.

Artikel 24 Wijziging overeenkomst

1. Opdrachtgever is bevoegd om de overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van Opdrachtnemer over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.
2. In dit kader blijven partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 25 Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De rechter van de rechtbank te ‘s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst kennis te nemen.